Ảnh Lai Châu

Đỉnh Tả Liên – Phong Thổ

Đỉnh Chu Va

Đèo Ô Quy Hồ

Núi Nam Pu Ta Leng – Phong Thổ

Cánh Đồng Mường Than

Cao Nguyên Sìn Hồ

Ảnh nổi bật