Ảnh Sơn La

Động Sơn Mộc Hương

Thác Dải Yếm

Núi Pha Luông

Nhà ngục Sơn La và bảo tàng Sơn La

Mộc Châu

Hồ Tiền Phong

Ảnh nổi bật