Ảnh Yên Bái

Xã La Pán Tẩn

Thác Pú Nhu

Suối Giàng

Mù Cang Chải

Hồ Thác Bà

Bản Lìm Mông

Cánh đồng Mường Lò

Đèo Khau Phạ

Ảnh nổi bật